MAG Market Intelligence

Agència Experta en Màrqueting en l’Entorn Sanitari

Digital Membership Strategic Intelligence of World Economic Forum

+ de 30 anys d’experiència a l’servei de la clínica diària en l’Entorn Sanitari

Avís Legal (Darrera actualizació 02/15/2021)

1. Informació General

El presente “Aviso Legal” regula el uso del sitio web https://www.magmarketintelligence.com (en adelante, el “Sitio Web”) can es titularidad de Marco Antonio González Iglesias (en adelante, “MAGMI“) con CIF 15.994.666Y i domicilio social en la calle Joan Rebull 30 -9, Cambrils 43850, Tarragona, España.

MAGMI li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament l’Avís Legal d’aquest Lloc Web que descriu els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que MAGMI podria modificar en el futur el present Avís Legal, us recomanem que el visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que l’ús del Lloc Web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, vostè (en endavant, “l’Usuari”) podrà informar-nos de qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre l’Avís Legal que serà rebuda i solucionada contactant amb MAGMI a l’adreça de correu electrònic recepcion@magmarketintelligence.com.

Mitjançant el Lloc Web, MAGMI pretén facilitar el públic la informació relativa a aspectes relacionats amb l’objecte del nostre treball. El nostre objectiu consisteix a vetllar que la informació es difongui amb la major rapidesa possible, procurant la veracitat i exactitud de la mateixa.

L’Usuari es compromet a fer ús dels serveis i utilitats que ofereix aquest lloc web, de conformitat amb la llei, amb el contingut d’aquest Avís Legal i d’acord amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

2.Servei

MAGMI subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a el present Avís Legal, així com a la Política de Privadesa i en la Política de Cookies.

L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves del present a l’Avís Legal, disponible al lloc web, reservant-MAGMI el dret a modificar-lo en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de l’Avís Legal vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que, si no està d’acord amb qualsevol dels extrems aquí disposats, s’ha d’abstenir respecte a l’ ús de la mateixa.

3.Accéss i Sguretat

L’Usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del Lloc Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir a la pàgina web de forma lliure i gratuïta a la “Zona Pública”. No obstant això, MAGMI es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web d’ús exclusiu per a membres associats a MAGMI. En aquests casos, com a requisit previ per a poder accedir a aquestes àrees, l’Usuari s’haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.

MAGMI, després de comprovar les dades de l’usuari, li assignarà una clau d’accés i un Codi d’Usuari.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers. En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement de MAGMI amb la major brevetat.

MAGMI adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, MAGMI no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

 4.Continguts del Lloc Web

MAGMI ofereix a l’Usuari la possibilitat de:

Conèixer la història, missió, equip directiu, associats i agenda de MAGMI. Identificar les diferents àrees que conformen l’activitat de MAGMI. Conèixer els indicadors dins de l’entorn sanitari, així com descarregar documents relacionats.

Omplir els formularis de registre necessaris per a accedir a la Zona Contacta’ns. Accedir a notes de premsa, notícies en els mitjans, mediateca i dades de contacte de MAGMI. Conèixer i acceptar les condicions legals a través de la “Política de Privadesa i galetes” i el “Avís Legal”

 5. Us dels Continguts

Tota la informació que faciliti l’Usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a MAGMI permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a MAGMI o a tercers per la informació que faciliti.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris en el Lloc Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Lloc Web, i / o dels Continguts.

En particular, l’Usuari assumeix igualment que la informació recollida a la web de MAGMI respecte a la qualificació d’esdeveniments i altres actes organitzats al voltant de l’Entorn Sanitari és estrictament el reflex de la valoració que, després de les informacions i estudis oportuns i de conformitat amb un codi de Bones Pràctiques, realitza la Unitat sobre aquests esdeveniments, sense que en cap cas aquesta qualificació i / o valoració pretengui incidir en l’opinió de l’Usuari o tercers sobre la informació allà allotjada o els actes i esdeveniments examinats. Qualsevol actitud i / o valoració que l’Usuari pugui realitzar sobre els actes i esdeveniments examinats serà de la seva exclusiva responsabilitat

6. Exclusió de Garanties i Responsabilitat

MAGMI s’encarregarà de garantir, excepte causes de força major, el correcte funcionament del Lloc Web, evitant molèsties tècniques i qualsevol altra actuació que pugui limitar i / o parcialment interrompre les possibilitats d’ús del mateix per part dels Usuaris.

MAGMI no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines enllaçades a aquest lloc web, i que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. MAGMI no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes a través d’aquests llocs enllaçats.

MAGMI podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a aquest avís legal. MAGMI no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a l’control de MAGMI;
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altres;
  • Abús indegut o inadequat del Lloc Web. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. MAGMI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix, MAGMI queda exonerat de qualsevol responsabilitat per continguts i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència d’un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis.

Així mateix, volem posar en relleu que el material difós a través del nostre lloc web:

No ofereix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada. No ofereix assessorament professional.

Finalment, ha de tenir-se en compte que no es pot garantir que un document disponible en línia reprodueixi exactament un text aprovat oficialment. De manera que únicament es consideraran autèntics els textos legals publicats en les edicions impreses dels butlletins oficials de legislació.

El lloc web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers (en endavant, “Llocs enllaçats”). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca al lloc web té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació, continguts disponibles a Internet.

MAGMI no es responsabilitza de continguts i opinions de tercers abocats a la seva pàgina web ni de l’informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços del Lloc Web, ja que la funció d’aquestes és informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta web, i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tot això, MAGMI no serà responsable de l’resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

MAGMI no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Web i dels Continguts. En particular, no garanteix que els Usuaris utilitzin el Lloc Web i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent. MAGMI tampoc té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.

MAGMI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc Web.

7.Propiedad Intel-lectual e Industrial

Queda autoritzada la reproducció de l’nformació i textos presentats en el present Lloc Web sempre que s’indiqui la seva font, però, l’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges , logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el pàgina, que són propietat exclusiva de MAGMI.

En cap cas l’accés a la Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. El present Avís Legal no confereix a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per MAGMI, o pel tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. MAGMI és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent llicència per a la utilització d’aquests elements.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els Continguts. L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas MAGMI l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

8. Indemnitat de MAG Market Intelligence

L’Usuari defensarà, indemnitzarà i mantindrà a MAGMI indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu ús del Lloc Web. Així mateix, l’Usuari s’obliga a indemnitzar MAGMI davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

L’accés als serveis o continguts proporcionats a través del lloc web es realitzarà sota la responsabilitat dels Usuaris. En el cas que es tracti de menors d’edat o incapaços, la responsabilitat correrà a càrrec dels seus pares, representants o tutors legals, i aquests acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d’aquells per les pàgines web.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en el present Avís Legal, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per MAGMI

9. Modificació de l’Avís Legal

Ens reservem el dret a modificar, en qualsevol moment i a la nostra exclusiva discrecció, els termes de el present Avís Legal. Quan això succeeixi s’inclourà un avís en el Lloc Web que indiqui i informi als Usuaris que s’han realitzat modificacions i s’informarà adequadament a l’Usuari.

10. Nul-litat e Inneficacia de las Clàsules

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

11. Llei Aplicable i Jurisdicció

Las relaciones establecidas entre magma y el Usuario se regirán por lo dispuesto en esta cláusula. Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del Usuario.

Para cualquier sugerencia o pregunta acerca de este aviso legal, envíenos un correo electrónico recepcion@magmarketintelligence.com