MAG Market Intelligence

Agència Experta en Màrqueting en l’Entorn Sanitari

Digital Membership Strategic Intelligence of World Economic Forum

+ de 30 anys d’experiència a l’servei de la clínica diària en l’Entorn Sanitari

POLITICA DE PRIVACITAT ( Darrera actualizació 15/02/2021)

A l’navegar per la pàgina web https://www.magmarketintelligence.com (el “Lloc Web”) o a l’registrar-se en algun dels formularis que puguin estar disposats a aquest efecte l’Usuari accepta la present Política de Privacitat.

1.Qui és el responsable de l’Tractament de les Seves dades?

Les dades identificatives de l’Responsable i del Coordinador amb protecció de dades són els Següents:

Denominació social: MAG Market Intelligence

Domicili social: Carrer Joan Rebull 30 – 9. 43850 Cambrils. Tarragona. Espanya

CIF: 15.994.666Y

Telèfon de contacte: +34 681.267.656

Correu electrònic de contacte: recepcion@magmarketintelligence.com

Per contactar amb el coordinador de Protecció de Dades olla dirigir un correu electrònic a la següent Adreça dpd@magmarketintelligence.com

2.Quin tipus de dades són recaptats per MAG Market Intelligence i quines són les finalitats del tractament de les seves dades?

Totes les dades de caràcter personal que pugui facilitar a través del Lloc Web quedaran incorporades als fitxers responsabilitat de MAG Market Intelligence que queden inscrits al Registre de Tractaments de MAG Market Intelligence.

Les dades personals consisteixen en informació que permet identificar persones individuals. Alguns exemples de dades personals són el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon. Nosaltres demanem només la informació personal que l’Usuari facilita voluntàriament a través del nostre lloc web.

En concret MAG Market Intelligence pot  demanar les següents dades personals de l’Usuari només en el cas que siguin facilitades directament per ell:

Comunicacions de l’Usuari: qualsevol  de les dades particulars comunicades per l’Usuari en el curs de les seves comunicacions amb MAG Market Intelligence a l’efecte de realitzar o resoldre qualsevol contacte, incidència o reclamació.

Addicionalment a les dades personals referides a l’apartat anterior, MAG Market Intelligence recull informació que el lloc web obté automàticament relativa a la identificació del seu dispositiu informàtic, l’ús del Lloc Web i sobre els seus hàbits de comportament. Aquesta informació inclou dades sobre l’idioma, les pàgines o seccions del Lloc Web, paraules clau, data, hora, temps que l’Usuari roman en cert tipus de pàgines, quina secció de la pàgina ha visitat i informació similar relativa a l’ús del Lloc Web . MAG Market Intelligence pot demanar aquesta informació gràcies a l’ús de cookies. Per saber més pot accedir a la nostra Política de Cookies.

MAG Market Intelligence pot enriquir les dades de caràcter personal de l’Usuari amb informació no identificativa que hagi obtingut bé per l’Usuari bé pel lloc web, tal com es descriu anteriorment. En cas de combinacions de dades personals amb informació no personal, la informació combinada serà tractada com a dada de caràcter personal durant el temps que es mantingui combinada.

Qualsevol dada de caràcter personal tractada per MAG Market Intelligence podrà ser utilitzada per les següents finalitats:

Gestionar el correcte funcionament del Lloc Web i facilitar a l’Usuari les eines necessàries per gaudir de la mateixa.

Analitzar, millorar i optimitzar l’ús del Lloc Web.

Facilitar informació als Usuaris de les activitat realitzades per MAG Market Intelligence.

Resoldre reclamacions, incidències o consultes a través de canals habilitats a l’efecte: email i telèfon d’atenció.

Elaboració de perfils dels usuaris amb les dades recollides.

Si MAG Market Intelligence projectés el tractament ulterior de les seves dades personals per a un fi diferent als recollits en aquest apartat, se li informarà prèviament, incloent-hi tota la informació que sigui rellevant i important així com les conseqüències previstes d’aquest tractament.

MAG Market Intelligence conservarà les seves dades personals i podrà tractar d’acord amb les finalitats descrites mentre no se sol·liciti la supressió per l’interessat. En el supòsit de baixa, MAG Market Intelligence conservarà bloquejats les altres dades, d’acord amb les mesures de seguretat previstes legalment, durant el termini legal de prescripció de les possibles accions legals i procediments administratius que puguin iniciar-se en relació amb MAG Market Intelligence.

3.Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades personals és l’interès legítim i / o el consentiment tant per a la comunicació d’usuaris com per a la zona privada.

4.¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals no se cediran / comunicaran a tercers, excepte obligació legal

El portal està allotjat en una empresa externa amb la qual s’ha arribat a un acord de confidencialitat. Aquest acord no li permet accedir o explotar les dades de caràcter personal dels usuaris que naveguin per ell.

Totes les comunicacions de dades que poguessin realitzar-se sempre es duran a terme complint amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en particular, en el Reglament UE 2016/679 de parlament europeu i de l’consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades ( “Reglament UE”).

MAG Market Intelligence podrà revelar informació personal de l’Usuari a les administracions públiques quan aquesta li sigui requerida i quan aquesta informació sigui exigible per aquelles d’acord amb la legislació vigent.

5.Quins drets emparen l’usuari quan ens facilita les seves dades?

En qualsevol moment podrà exercir davant MAG Market Intelligence els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició (ARSO), així com a no ser objecte de decisions basades en el tractament automatitzat de les seves dades i qualsevol altre dret que li siguin aplicables, en els termes que preveu la normativa vigent.

En cas que l’Usuari s’oposi al tractament de les seves dades, MAG Market Intelligence deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims que preveu la normativa vigent o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

A més, l’Usuari podrà exercitar els drets enfront de MAG Market Intelligence:

El dret a l’oblit: permet que l’Usuari de les dades pugui sol·licitar que aquests siguin suprimits quan no siguin certs, excessius o hagin quedat obsolets.

El dret a la portabilitat: permet que l’Usuari pugui sol·licitar una còpia de totes les dades que MAG Market Intelligence conserva sobre ells per migrar-se a una altra plataforma que hagi seleccionat.

El dret a la limitació de l’tractament: permet a l’usuari (i) que impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti el responsable verificar l’exactitud dels mateixos o (ii) impugnar que el tractament sigui il·lícit i l’Usuari s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús, en el cas MAG Market Intelligence només conservarà les dades personals per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Igualment, en el cas d’haver prestat el seu consentiment per a alguna finalitat de tractament, l’informem del seu dret a retirar-lo en qualsevol moment a l’adreça de correu electrònic abans esmentada. Així mateix, quan sigui procedent, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.aepd.es).

Per a l’exercici de qualssevol dels drets descrits, l’Usuari haurà de contactar amb MAG Market Intelligence a través de la següent adreça de correu electrònic dpd@magmarketintelligence.com incloent com a assumpte de l’email “Protecció de dades” i indicant en el contingut de l’email el concret dret que desitja exercitar.

6 Informació addicional:

6.1 Què és la “Qualitat de les dades”?

L’Usuari garanteix davant de MAG Market Intelligence així com davant de tercers, la qualitat de la informació proporcionada, és a dir, que les dades i informació facilitada són reals, veraces, actualitzades i més li pertany a l’Usuari i no a terceres persones. Per això, mitjançant el lliurament de les seves dades personals a MAG Market Intelligence, així com a aquells altres que decideixi publicar al seu compte, garanteix i es responsabilitza tant davant MAG Market Intelligence com davant de tercers que les seves dades són certes i compleixen aquest principi de qualitat.

En tot cas, queda prohibit el subministrament de dades falses o desactualitzats. L’Usuari haurà d’identificar sempre amb el seu nom real i amb dades veraces i actuals. Des de MAG Market Intelligence ens reservem el dret a verificar aquesta informació en qualsevol moment  tot requerint-li un document oficial acreditatiu d’identitat.

Li preguem que comuniqui immediatament a MAG Market Intelligence qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

6.2 Què passa amb els enllaços a tercers?

La present Política de Privadesa, es refereix únicament al Lloc Web, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través del propi lloc web.

Les destinacions d’aquests enllaços no estan sota el control exclusivament de MAG Market Intelligence, i aquest no és responsable del contingut de totes les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del lloc web, ni de cap canvi o actualització d’aquestes pàgines. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de MAG Market Intelligence. Per tot això, li recomanem que llegeixi i revisi acuradament la política de privacitat de cada lloc web que visiteu.

6.3 Quines mesures de seguretat implementa MAG Market Intelligence per garantir la integritat de les seves dades?

MAG Market Intelligence es preocupa per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades i informació personal. Per això, hem adoptat nombroses mesures de seguretat i mitjans tècnics per evitar la seva pèrdua, mal ús o l’accés a aquests sense la seva autorització.

En conseqüència, també li correspon a l’Usuari controlar la seva informació personal i per això li demanem i recomanem que tingueu cura amb la informació i contingut que comparteix i amb qui ho fa. MAG Market Intelligence no controlarà el contingut i informació que decideixi compartir amb altres usuaris i, per tant, no ens fem responsables de les conseqüències de les seves accions.

Des MAG Market Intelligence ens comprometem a actuar amb rapidesa i responsabilitat en el cas que la seguretat de les seves dades pugui estar en perill, i a informar-li de fer-ho si fos rellevant amb la major diligència.

En el suposat cas que es produeixi una bretxa de seguretat, MAG Market Intelligence es compromet a comunicar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el termini de 72 hores el què ha passat des del moment en que tingui coneixement. Així mateix, si la bretxa atemptés greument contra els drets i llibertats dels Usuaris, MAG Market Intelligence procediria a comunicar-los igualment el que ha passat amb indicació de les mesures que ha dut a terme per minimitzar els riscos i els possibles danys.

6.4 Pot lliurar les seves dades un menor d’edat a MAG Market Intelligence?

Els menors de catorze anys que lliurin a MAG Market Intelligence les seves dades de caràcter personal han de tenir una autorització dels seus pares o tutors legals. MAG Market Intelligence es reserva el dret de realitzar les comprovacions pertinents per assegurar-se que no es vulnera la legislació en matèria de protecció de dades.

6.5 La present “Política de Privacitat” pot ser modificada?

Sí. MAG Market Intelligence es reserva el dret de modificar o substituir de forma unilateral el que estableix la present Política de Privacitat. Si l’Usuari continua utilitzant el Lloc Web un cop s’hagin modificat els termes de la mateixa, entenem que l’Usuari accepta la nova política de privacitat.

Li preguem que revisi periòdicament aquest document per comprovar els possibles canvis. Si l’Usuari no està d’acord amb el que estableix la nova Política de Privacitat, ha de deixar d’utilitzar el Lloc Web de forma immediata.